Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.11796/2731
Title: Competencias e formación continua dos orientadores e docentes de secundaria com respecto ao Síndrome de TEA
Other Titles: A inclusión de persoas con síndrome de TEA: desafíos para os/as profesionais dentro e fóra dos centros educativos
Authors: Gonçalves, Daniela
Cid Rodríguez, Antía
Keywords: Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Educadores sociais
Issue Date: 2018
Publisher: Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG) Nova Escola Galega (NEG)
Citation: Gonçalves, D. & Cid Rodríguez, A. (2018). Competencias e formación continua dos orientadores e docentes de secundaria com respecto ao Síndrome de TEA. In X. Cid, S. Riveiro, M. Carrera, M. Castro, X. Rodríguez, A. Fernández-Sanmamed, … F. Candia (Coord.), Educacion Social e Escola. Unha análise da última década (2006-2016) (pp. 653-668). Ourense: CEESG, NEG. Disponível em http://educou.ziblec.com/files/investigacion/Publicacions%20recentes/Libro_educadores_sociales_1.pdf
Abstract: O estudo que se presenta ten como obxectivo principal analizar o coñecemento, as competencias e o interese pola formación continua que teñen os orientadores e os docentes de secundaria preguntados con respecto ao Trastorno do Espectro Autista (TEA). Ademais disto, analizaranse os coñecementos e as necesidades formativas do profesorado e dos orientadores/as, para unha axeitada integración deste colectivo nas aulas. Aspecto no que podería actuarse con máis acerto, contando con Educadores/as Sociais nos centros de secundaria formando parte de equipas multidisciplinares e en colaboración co propio profesorado. Con este fin, fanse dous estudos, por unha parte, unha serie de entrevistas a orientadores en activo e por outra, pásase un cuestionario ad-hoc para docentes de secundaria, sen segregar en especialidades. Con estes dous instrumentos, explóranse os obxectivos do estudo con dúas mostras: por unha parte, 4 orientadores e por outra, 40 docentes de secundaria de diversos centros das cidades de Ourense e da Coruña. A análise dos datos realizouse co programa SPSS e usando metodoloxía de análise cualitativa. Os resultados obtidos amosan que os orientadores e a maioría dos docentes teñen certo descoñecemento, pero tamén interese en seguir formándose en xeral e sobre TEA en particular, e que precisan axuda, así mesmo como contar cun número maior de profesionais especializados no ámbito cando teñen un neno ou unha nena con TEA na súa aula ou no seu centro.
Peer reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11796/2731
ISBN: 978-84-697-7024-5
Appears in Collections:Parte ou capítulo de livro

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Libro_educadores_sociales_1CompetenciasInclusio.pdf264.23 kBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.