Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/20.500.11796/2731
Título: Competencias e formación continua dos orientadores e docentes de secundaria com respecto ao Síndrome de TEA
Outros títulos: A inclusión de persoas con síndrome de TEA: desafíos para os/as profesionais dentro e fóra dos centros educativos
Autor: Gonçalves, Daniela
Cid Rodríguez, Antía
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Educadores sociais
Data: 2018
Editora: Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG) Nova Escola Galega (NEG)
Citação: Gonçalves, D. & Cid Rodríguez, A. (2018). Competencias e formación continua dos orientadores e docentes de secundaria com respecto ao Síndrome de TEA. In X. Cid, S. Riveiro, M. Carrera, M. Castro, X. Rodríguez, A. Fernández-Sanmamed, … F. Candia (Coord.), Educacion Social e Escola. Unha análise da última década (2006-2016) (pp. 653-668). Ourense: CEESG, NEG. Disponível em http://educou.ziblec.com/files/investigacion/Publicacions%20recentes/Libro_educadores_sociales_1.pdf
Resumo: O estudo que se presenta ten como obxectivo principal analizar o coñecemento, as competencias e o interese pola formación continua que teñen os orientadores e os docentes de secundaria preguntados con respecto ao Trastorno do Espectro Autista (TEA). Ademais disto, analizaranse os coñecementos e as necesidades formativas do profesorado e dos orientadores/as, para unha axeitada integración deste colectivo nas aulas. Aspecto no que podería actuarse con máis acerto, contando con Educadores/as Sociais nos centros de secundaria formando parte de equipas multidisciplinares e en colaboración co propio profesorado. Con este fin, fanse dous estudos, por unha parte, unha serie de entrevistas a orientadores en activo e por outra, pásase un cuestionario ad-hoc para docentes de secundaria, sen segregar en especialidades. Con estes dous instrumentos, explóranse os obxectivos do estudo con dúas mostras: por unha parte, 4 orientadores e por outra, 40 docentes de secundaria de diversos centros das cidades de Ourense e da Coruña. A análise dos datos realizouse co programa SPSS e usando metodoloxía de análise cualitativa. Os resultados obtidos amosan que os orientadores e a maioría dos docentes teñen certo descoñecemento, pero tamén interese en seguir formándose en xeral e sobre TEA en particular, e que precisan axuda, así mesmo como contar cun número maior de profesionais especializados no ámbito cando teñen un neno ou unha nena con TEA na súa aula ou no seu centro.
Arbitragem científica: yes
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11796/2731
ISBN: 978-84-697-7024-5
Aparece nas colecções:Parte ou capítulo de livro

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
Libro_educadores_sociales_1CompetenciasInclusio.pdf264.23 kBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Currículo DeGóis 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.